Klinika Ortosova

Orto­sowa to kli­nika bio­me­cha­niki i podo­lo­gii z sie­dzibą w Gdań­sku. W naszym gabi­ne­cie podo­lo­gicz­nym prze­pro­wa­dzamy zabiegi pro­fi­lak­tyczne, pie­lę­gna­cyjne i tera­peu­tyczne stóp. Na miej­scu wyko­nu­jemy kom­pu­te­rowe i podo­sko­powe bada­nia stóp. Dobie­ramy ide­alne wkładki orto­pe­dyczne do roz­miaru stopy klienta. Usta­lamy plan reha­bi­li­ta­cji na pod­sta­wie badań i wyko­nu­jemy zabiegi fizjo­te­ra­pii.

Oferowane usługi/produkty:
- podolog gdańsk
- gabinet podologiczny gdańsk
- rehabilitacja
- wkładki ortopedyczne

Słowa kluczowe: rehabilitacja podologia biomechanika gabinet podologiczny gdańsk fizjoterapia

Dane firmy

Adres

ul. Spacerowa 65
80-299 Gdańsk

Województwo

Pomorskie

NIP

584-106-83-12

REGON

221991330

Telefon

730 702 705

E-mail

kontakt@ortosova.pl

Strona WWW

https://ortosova.pl/